WARUNKI OGÓLNE

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem pracowni Bukietlove jest Katarzyna Filipowicz i Katarzyna Krzynówek, prowadzące spółkę pod nazwą Bukietlove sp. z o.o., adres Rynek Podgórski 9, Kraków, email: bukietlove@gmail.com.

 • Regulamin jest integralną częścią umowy na dekoracje florystyczne zawieranej z Klientem.

 • Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2. ZASADY ZAMAWIANIA KWIATÓW

 • Pracownia Bukietlove nie jest tradycyjną kwiaciarnią, dlatego jest w stanie zrealizować ograniczoną ilość zleceń w jednym terminie, w związku z tym ma prawo odmówić realizację poszczególnych zamówień i zleceń.

 • O pierwszeństwie realizacji decyduje m.in. kolejność zgłoszenia, następnie decyzja klienta o podjęciu współpracy oraz wpłata zaliczki, o której mowa w punkcie 5.

 • Zawarcie umowy na świadczenie usług florystycznych odbywa się na dwa sposoby pierwszy za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Bukietlove lub drugi sposób osobiście na spotkaniu z klientem.

 • Bukietlove nie posiada jednorodnego cennika, każda oferta przygotowywana jest indywidualnie dla klienta, pod konkretny motyw przewodni, kolorystykę, stylistykę, w nawiązaniu do wnętrza, w którym będzie odbywało się przyjęcie, z różnych gatunków kwiatów sprowadzanych czasami z końca świata :) w różnych porach roku.

 • Na cenę kompozycji składają się: czas poświęcony na korespondencję z klientem, następnie przygotowanie oferty, modyfikacja oferty, sporządzenie formularza, spotkanie z klientem oraz realizacja dekoracji (czas poświęcony na zamówienie i odebranie kwiatów, przygotowanie i zabezpieczenie kwiatów, tak by można było z nich ułożyć kompozycję), dodatkowo (w niektórych przypadkach) montaż, demontaż oraz transport dekoracji florystycznej.

 • Bukietlove zastrzega sobie prawo do publikacji w internecie wszystkich swoich realizacji.

 • W przypadku wystapienia istotnych okoliczności losowych niezależnych od Bukietlove, mających wpływ na opóźnienie czasowe realizacji zamówienia, Bukietlove zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji oraz zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie powiadomić klienta.

 • Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej oraz blogu.

 • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

 • Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.

3. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • Ofertę cenową Bukietlove wysyła za pośrednictwem maila na życzenie potencjalnego Klienta.

Sporządzenie oferty

 • W celu sporządzenia oferty należy napisać maila na adres: bukietlove@gmail.com

 • W tytule maila należy podać datę oraz miejsce ślubu

 • W treści maila należy opisać wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia szczegółowej oferty, pomocne pytania znajdują się na stronie w zakładce jak zamawiać

 • Po przesłaniu przez klienta maila wraz ze wszystkimi szczegółami umożliwiającymi sporządzenie oferty, Bukietlove zobowiązuje się do  przygotowania oferty do dwóch tygodni od momentu otrzymania maila lub wyznaczenia innego terminu sporządzenia oferty.

 • Wykonane kompozycje mogą się różnić od kompozycji zaproponowanych w ofercie. Zdjęcia przedstawione w ofercie przedstawiają przybliżoną formę oraz przybliżoną kolorystykę proponowanych kompozycji florystycznych i służą jako inspiracja do wykonania dekoracji florystycznej.

 • Przygotowana oferta ważna jest miesiąc od momentu przesłania mailem

 • W przypadku przygotowywania ofert na dłuższy okres np. rok przed planowaną datą ślubu, oferta będzie zweryfikowana na 6-4 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Rezerwacja terminu

 • Rezerwacja terminu oznacza akceptację oferty oraz akceptację warunków regulaminu.

 • Klient rezerwuje termin mailowo.

 • Rezerwacja terminu potwierdzana jest płatnością zaliczki w wysokości 200 lub 500 zł (lub innej ustalanej z klientem) na podane przez Bukietlove konto. Zaliczka kwitowana jest wystawieniem paragonu fiskalnego (do odbioru w pracowni Bukietlove, adres: Rynek Podgórski 9 w Krakowie) lub fakturą (na życzenie klienta).  Kwota zaliczki odliczana jest od wartości całego zamówienia przy ostatniej wpłacie.

Złożenie zamówiena

 • Po ustaleniu wszystkich szczegółów przygotowywany jest formularz zamówienia

 • Formularz zawiera podsumowanie wszystkich pozycji zamówienia, szczegółowy zakres prac oraz miejsce instalacji dekoracji kwiatowych

 • Zamawiający składa zamówienie mailowo za pośrednictwem akceptacji oferty oraz przez podpisanie załącznika do formularza zamówienia

 • Akceptacja oferty oraz podpisanie formularza zamówienia, jest formą umowy, świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.

4. ODBIÓR/DOSTARCZENIE ORAZ DEMONTAŻ ZAMÓWIENIA

 • Odbiór pakietu minimum (bukietów, butonierek, ozdób do włosów itp.) leży po stronie zamawiającego z pracowni Bukietlove (Rynek Podgórski 9).

 • Dekoracja kościoła/sali weselnej dostarczana jest pod wskazany adres podany przez zamawiającego w załączniku do formularza zamówienia.

 • Jeśli zamówenie obejmuje montaż, dekoracja sali jest realizowana w podanym dniu oraz godzine wskazanej przez klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym kontakcie z wykonawcą.

 • Przy realizacji pakietu maximum - dekoracji sali, wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania instalacji kwiatowych oraz do odbioru wypożyczonych elementów dekoracji oraz kwiatów, po wcześniejszym ustaleniu z managerem obiektu (zazwyczaj odbywa się natępnego dnia po realizacji).

 • Jeżeli klient życzy sobie zatrzymać kwiaty z dekoracji sali weselnej, wykonawca powinien zostać wcześniej poinformowany, inaczej po weselu zostaną zdemontowane oraz usunięte z sali przez wykonawcę.

 • Bukietlove nie wykonuje próbnych kompozycji w cenie zamówienia.

 • Istnieje możliwość wykonania próbnych kompozycji, bukietu ślubnego, kwiatowej ozdoby do włosów jednak wyceniane są one osobno.

5. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

 • Ceny usług i produktów oraz zasady płatności podane są w spersonalizowanej ofercie, przygotowywanej indywidualnie dla każdego klienta.

 • Bukietlove zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów/usług ze względu na wahające się ceny kwiatów na giełdzie oraz na różnicę w cenach kwiatów krajowych i kwiatów sprowadzanych informując o tym klienta, zmiany takie mogą nastąpić najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

 • Ceny podane w ofercie są cenami brutto

 • Negocjacja cen możliwa jest jedynie na etapie modyfikacji oferty do momentu sporządzenia formularza zamówienia

 • Rezerwacja terminu oznacza akceptację warunków regulaminu oraz akceptację oferty.

 • Zapłaty można dokonać przelewem bankowym na wskazane konto.

 • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz datę ślubu.

 • Każda ze stron może jednostronnie odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie później jednak niż na 60 dni przed dniem ślubu.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, rezygnacji z rezerwacji terminu w terminie nie późniejszym niż 240 dni niż planowana data ślubu przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zachować daną mu zaliczkę na poczet rezerwacji terminu, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Bukietlove, Zamawiający ma prawo żądania wpłaconej zaliczki.

 • Bukietlove oferuje dwa pakiety:

I Pakiet minimum

 • Zamówienie pakietu minimum zawiera bukiet ślubny, butonierkę Pana Młodego dodatkowo może obejmować bukiet świadkowej, butonierkę świadka, kwiatowe ozdoby do włosów

 • Odbiór pakietu minimum (bukietów, butonierek, ozdób do włosów itp.) leży po stronie klienta z pracowni Bukietlove (Rynek Podgórski 9)

 • Płatność za zamówienia pakietu minimum podzielona jest na dwa lub trzy etapy (w zależności od wartości zamówienia)

 1. I etap płatności - rezerwacja terminu - zaliczka: wpłata 200 zł Kwota odliczana jest od wartości całego zamówienia przy ostatniej wpłacie

 2. II etap płatności - na tydzień przed ślubem pozostała część kwoty potrącona o zaliczkę, płatne przelewem. 

 3. W przypadku niedokonania przez zamawiającego wpłaty w wyżej wskazanych terminach Bukietlove ma prawo odstąpić od umowy zatrzymując zaliczkę w wysokości 200 zł.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed ślubem Bukietlove ma prawo zatrzymać całą zapłaconą przez Zamawiającego kwotę.

II Pakiet maximum

 • Pakiet maximum jest to pakiet minimum + nieograniczona możliwość rozbudowy o dekorację kościoła/sali weselnej, itp.

 • Przy zamówieniu dekoracji kościoła do wartości całego zamówienia doliczany jest koszt montażu, koszt pojemników/wazonów, koszt wypożyczenia stojaków na kwiaty, dodatkowo liczony jest również transport.

 • Przy zamówieniu dekoracji sali do wartości całego zamówienia doliczany jest koszt montażu/demontażu oraz wypożyczenia pojemników/wazonów na kwiaty, pojemników na świece oraz odbiór wszystkich rzeczy po weselu

 • Przy zamówieniu dekoracji sali do wartości całego zamówienia doliczany jest koszt za transport

 • Koszt za dostarczenie dekoracji pakietu maximum na terenie Krakowa wynosi: 50-100 zł

 • Koszt za dostarczenie dekoracji pakietu maximum po za Krakowem liczony jest indywidualnie

 • Płatność za zamówienie pakietu maximum podzielona jest na trzy etapy

 1. I etap płatności - rezerwacja terminu - wpłata 500 zł. Kwota odliczana jest od wartości całego zamówienia przy ostatniej wpłacie

 2. II etap płatności - na 2 tygodnie przed ślubem - 70% wartości zamówienia, płatne przelewem. Kwota podana po ostatecznej akceptacji oferty.

 3. III etap płatności - na 7 dni przed ślubem - 30% wartości zamówienia potrącone o wartość zaliczki, płatne przelewem

 4. W przypadku niedokonania przez zamawiającego wpłaty w wyżej wskazanych terminach Bukietlove ma prawo odstąpić od umowy zatrzymując zaliczkę w wysokości 500 zł a w przypadku uchybienia terminu wskazanego w pkt 3 również wpłaconą kwotę w wysokości 70% zamówienia.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed ślubem Bukietlove ma prawo zatrzymać całą zapłaconą przez Zamawiającego kwotę.

 • Wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji terminu

 • Bukietlove realizuje zlecenia wyjazdowe (powyżej 30 km od centrum miasta Kraków) od minimalnej kwoty zamówienia  - 5 tysiący złotych (w sklad której wchodzą m.in. bukiet ślubny, bukiet dla druhny, dekoracja kościoła, dekoracja sali weselnej itp.).

 • Jeżeli zamawiający życzy sobie fakturę, powinien poinformować wykonawcę przy złożeniu zamówienia, maksymalnie na tydzień przed wpłatą na konto, inaczej zostanie nabity paragon fiskalny.

6. REKLAMACJE

 • Wszystkie kompozycje wykonane przez pracownię Bukietlove wykonane są z żywych kwiatów.

 • Warunkiem utrzymania kompozycji w dobrej kondycji jest ich należyta pielegnacja.

 • Reklamacja dotycząca kwiatów uwzględniana jest do 24 godzin od momentu odbioru zamówienia!

 • Reklamacja rozpatrywana jest po przesłaniu dokumentacji fotograficznej oraz zwrotu kwiatów, które są reklamowane.

 • Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentacji fotograficznej oraz kwiatów.

 • Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie.

 • Bukietlove zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszystkie kompozycje były wykonane na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami sztuki florystyki.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bukietlove zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.

 • Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Bukietlove nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

 • Zawartość strony Bukietlove - treść, przykłady kompozycji, koncepcje/realizacje autorskie są zaprojektowane przez Bukietlove i są chronione prawami autorskimi. Mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właścicela. Wszelkie próby zapożyczenia, kopiowania i odsprzedaży zdjęć, pomysłów są zabronione.